Chương Trình Đào Tạo

Làm Chủ Máy Sắc Ký Ion Dionex Thermo Scientific ( 28/02/2023 )

Lớp học tiếng Việt.

Tài liệu tiếng Anh + Việt

Bảo dưỡng, hiệu chuẩn và thẩm định sắc ký ion Dionex Thermo Scientific ( 20/03/2023 )

Lớp học tiếng Việt. Tài liệu tiếng Anh + Việt

Lớp Đào Tạo Sắc Ký Khối Phổ Và Giải Hấp Theo Tiêu Chuẩn 01-2018 Bộ Y Tế Về Tiêu Chuẩn Nước Uống ( Coming Soon )

Lớp học tiếng Việt. Tài liệu tiếng Anh + Việt

CHIA SẺ GIÁ TRỊ VÀ CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

Với chi phí thấp nhất cho tất cả các cá nhân, tổ chức và công ty có nhu cầu

Zalo
G